Memorandum o nakládání s osobními údaji

Fábera systems s.r.o.   Matějovského 204/2, 153 00  Praha 5, IČ:  27370313

Memorandum o nakládání s osobními údaji

1. SPRÁVCE

Obchodní společnost Fábera systems s.r.o., se sídlem Matějovského 204/2, 153 00, Praha 5, IČ: 27370313 je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce neustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nenaplňuje předpoklady pro jeho jmenování.

Toto memorandum upravuje zpracování osobních údajů (i) osob, které se Správcem uzavřou kupní smlouvu (dále jen „zákazník“), (ii) osob, kterým byl založen uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), ale dosud neučinili objednávku zboží (dále jen „potenciální zákazník“), a/nebo (iii) uživatelů webových stránek (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

2. JAKÉ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

1. Údaje poskytnuté zákazníky, potenciálními zákazníky a uživateli. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které Správci poskytujete osobně při uzavírání smlouvy, prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, a pro účely vyřízení objednávky zboží také IČ a DIČ. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, Správce zpracovává e-mailovou adresu.

2. Identifikační údaje pro přístup na uživatelský účet. Správce zpracovává osobní údaje také pro přístup do vašeho uživatelského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména uživatelské jméno a heslo.

3. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. V rámci zákaznické linky Správce může zpracovávat jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v hovoru uvedete. Hovory uskutečněné prostřednictvím zákaznické linky může Správce s vašim souhlasem nahrávat.

4. Údaje týkající se dětí. Správce nezpracovává údaje týkající se dětí.

3. PRO JAKÉ ÚČELY SPRÁVCE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

1. Vyřízení objednávek zboží. Pro splnění smlouvy mezi Správcem a zákazníkem využívá Správce identifikační údaje zákazníka, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště anebo dodání, kontaktní údaje. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže
Správce vyřídit vaši objednávku.

2. Přístup do uživatelského účtu a jeho vedení a správu. Správce využívá vaše údaje pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže Správce vést váš uživatelský účet a umožnit vám jeho využívání. Tyto údaje jsou zpracovávány pro splnění smlouvy mezi Správcem a zákazníkem.

3. Nabídka našich služeb a produktů. Pro svou propagaci Správce využívá vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách.

4. Vedení zákaznické linky. Za účelem zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, případně pro zjišťování spokojenosti se službami Správce provozuje zákaznickou linku.  Správce údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku, a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak tyto údaje pro jiné účely Správce nevyužívá. Správce může nahrávat hovory uskutečněné prostřednictvím zákaznické linky pouze s vašim souhlasem.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

1. Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem a v jeho rámci jeho zaměstnanci. Veškeré osoby Správce, které mají přístup k osobním údajům, jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich působení v rámci Správce.

2. Zpracovatelé. Dále jsou zpracováním osobních údajů získaných v rámci činnosti Správce pověřeni tzv. zpracovatelé Správce. Zpracovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce pro účely a způsobem, které Správce stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Správce předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Správce předává zpracovatelům pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Správce využívá, patří:

      • Přepravní společnosti (zajištění dodávek zboží);
      • Účetní firma (vedení účetnictví a jeho kontrola);
      • Provozovatel webových stránek;

3. Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Správce nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

5. JAK DLOUHO SI SPRÁVCE ÚDAJE PONECHÁVÁ?

1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a dále pak ještě po dobu 5 let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona Správce pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

2. Údaje zpracovávané pro vedení uživatelského účtu uchovává Správce do doby, kdy dojde k jeho zrušení.

3. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu.

4. Údaje získané při využití zákaznické linky Správce zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Nahrávané hovory Správce zpracovává po dobu pěti let od uskutečnění hovoru; tyto hovory Správce zlikviduje rovněž v případě, kdy odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

5. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Správce pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Správce vázán.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Kdykoliv se můžete obrátit na Správce a požadovat:

1. Informace ohledně osobních údajů, které Správce zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Správce.

2. Přístup k údajům, které jste poskytli Správci, a to zejména v průběhu objednávky zboží, při založení uživatelského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Správce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu, jestliže se domníváte, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Správce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Správce vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

6. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Správce k jinému subjektu, kdy Správce předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Správce se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení Správce můžete kdykoli zrušit, a
to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho uživatelského účtu.

2. Zákaznická linka. Můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů získaných v rámci hovorů na zákaznickou linku. V takovém případě Správce zlikviduje tyto Údaje. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

8. JAKÁ OPATŘENÍ SPRÁVCE UČINIL PRO BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ?

1. Nakládání s osobními údaji zákazníků, potenciálních zákazníků i uživatelů probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dbá Správce na vhodné technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou oprávněny nakládat s osobními údaji a činí tak pouze pro účely uvedené v těchto pravidlech a pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Správce pravidelně testováno.

9. KONTAKTY

S připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Správce e‑mailem na adresu obchod@faberasystems.com nebo na telefonním čísle +420 800 102 100.

10. ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.