Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Fábera systems s.r.o., se sídlem Praha 5, Radotín, Matějovského 204/2, PSČ 153 00, IČ: 273 70 313, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108995, je společnost zabývající se prodejem klíčů, zadlabacích zámků, visacích zámků, cylindrických vložek, kování, dveří, výrobou klíčových systémů, kovovýrobou, (dále jen „zboží“) a poskytováním montážních a servisních prací (dále jen „dílo“).
 2. Prodávajícím a zhotovitelem díla je společnost Fábera systems s.r.o. (dále jen „prodávající“).
 3. Kupujícím a objednatelem díla je spotřebitel (osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své obchodní či podnikatelské činnosti nebo s ní jinak jedná) nebo podnikatel (osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Spotřebitel a podnikatel dále společně jako „zákazník“.
 4. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupních smluv a smluv o dílo a specifikují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů. Pro práva a povinnosti týkající se díla na základě smlouvy o dílo se použijí ustanovení právních předpisů týkající se kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek vztahující se na dodání zboží analogicky.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se rovněž vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.faberasystems.com .
 6. Zákazník potvrzuje, že si je vědom své povinnosti před podáním objednávky a uzavřením smlouvy seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to včetně reklamačního řádu a souvisejících dokumentů týkající se doručování a dopravy.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Prodávající zákazníkovi spotřebiteli sděluje, že:
 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží zákazníkem, pokud není mezi stranami výslovně sjednána záloha či jiná platba,
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně prodávajícího je náklad na dodání zboží 0,- Kč;
 5. v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího;
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit mimosoudně u prodávajícího na emailové adrese obchod@faberasystems.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Objednávku zboží (dále jen „objednávka“) zákazník odešle prodávajícímu písemně, elektronickou poštou na adresu obchod@faberasystems.com, vyplněním objednávkového formuláře prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na adrese www.shop.faberasystems.com, kdy zákazník vloží zboží do elektronického košíku v e-shopu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Objednávkový formulář e-shopu obsahuje mimo jiné informace o zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží,údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 7. Prodávající potvrdí zákazníkovi obsah jeho objednávky s uvedením druhu zboží, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání, nebo uvedení druhu zboží, počtu kusů, ceny, přepravu, způsob a termín doručení včetně aktuálního znění VOP a reklamačního řádu. Smlouva je uzavřena potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka (dále jen „smlouva“). Přijetí nabídky ze strany zákazníka s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a smlouva není uzavřena.
 8. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v souladu s právními předpisy. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat výslovně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 9. Smlouvou se prodávající zavazuje, že zákazníkovi odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a zákazník se zavazuje, že zboží od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
 10. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 11. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž zákazník má k těmto údajům přístup v uživatelském účtu.

IV. Dodací podmínky, nebezpečí škody na zboží

 1. Osobní odběr. Na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím je zboží možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího nebo na jiném v objednávce dohodnutém místě. V případě osobního odběru je zboží rezervováno v provozovně/sídle/skladě prodávajícího po dobu 7 dnů od potvrzení odeslání výzvy k vyzvednutí zboží.
 2. Zasílání přepravní službou, kurýrem. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce, pokud není mezi stranami sjednáno jinak, na náklady zákazníka. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky uvedené na webové adrese www.shop.faberasystems.com.
 3. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží zákazníkovi, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Prodávající je povinen odevzdat zákazníkovi zboží včetně všech součástí a příslušenství a dokladů vztahujících se ke zboží. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
 5. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.
 6. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v době, kdy zákazník převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka rovněž v případě, že zboží nepřevezme, přestože mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.
 7. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 8. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti prodávajícího nebo přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží, je povinen je nepřevzít, vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit zástupcem prodávajícího nebo přepravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 9. V případě nepřevzetí zboží zákazníkem ve sjednané době, prodávající zboží uskladní ve svých prostorách. Zákazník je od okamžiku uskladnění povinen hradit skladné ve výši 8 Kč za m2 denně. Pokud nebude uskladněné zboží zákazníkem vyzvednuto ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení zákazníkovi o dodání zboží, vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet zákazníka vhodným způsobem prodat. To platí i tehdy, prodlévá-li zákazník s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

V. Cena, platební podmínky

 1. Cena za zboží (dále jen „cena“) je smluvní. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny jednotlivého zboží, a to včetně uvedení DPH. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze pro nákup zboží v e-shopu. Ceny jsou konečné, včetně všech dalších daní a poplatků, které s nákupem souvisejí. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
 2. Cena nezahrnuje dopravu, která je zákazníkovi účtována samostatně podle druhu zboží a konkrétního způsobu zákazníkem zvolené dopravy. Aktuální ceník dopravy je uveden na webových stránkách prodávajícího při uskutečnění objednávky nebo v písemné formě u prodávajícího.
 3. Prodávající může požadovat složení zálohy za zboží předem, o této povinnosti musí být vždy zákazník informován před uzavřením smlouvy. Na tuto zálohu bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura. Zboží je možno na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím hradit ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře.
 4. Cenu za zboží včetně případných nákladů na dodání zboží může zákazník uhradit takto:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího,
  • platební kartou v provozovně prodávajícího,
  • převodem či vkladem ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který je uveden na objednávce příp. na faktuře a který platbu identifikuje,
  • platba přes internetové rozhraní banky,
  • platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
  • v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné v aktuální výši uvedené na webových stránkách prodávajícího).
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby zboží z e-shopu je cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy. Zákazník je povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Zboží zůstává do převzetí a úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží zákazníka.  Zákazník výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odebrat zboží, za které nebyla uhrazena cena v plné výši a zavazuje se, že prodávajícímu takové zboží dobrovolně vydá. Případné škody vzniklé v souvislosti s odebráním zboží jdou k tíži zákazníka.  
 7. V případě neuhrazení ceny ve lhůtě splatnosti faktury je zákazník v prodlení. Od tohoto okamžiku je zákazník povinen prodávajícímu hradit smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky, a to až do zaplacení.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit dodání zboží po předchozím oznámení zákazníkovi, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka.

VI. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

 1. Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením aktuálně platných právních předpisů, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou podrobně upraveny v reklamačním řádu.
 3. Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění vad zboží, stejně jako postup vyřízení vad jsou uvedeny v reklamačním řádu prodávajícího.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese prodávajícího Fábera systems s.r.o., Praha 5, Radotín, Matějovského 204/2.
 2. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od : kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci (zboží), nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li zákazník věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být druhé smluvní straně doručeno, a to na adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo na adresu sídla prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací zákazník plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 2. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího, a spotřebiteli tak prodávající potvrdí jeho přijetí bez zbytečného odkladu v textové podobě.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Dále zákazník doloží číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu, kam má být vrácena kupní cena za zboží.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo doručí.
 5. Zákazník odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy: (i) zákazník nezaplatí zálohu na cenu zboží ve sjednané výši, (ii) při vzniku prodlení se zaplacením ceny za zboží delším než 30 dnů, (iii) při nepřevzetí zboží zákazníkem ve sjednaném termínu, (iv) do doby převzetí zboží zákazníkem, v takovém případě vrátí zákazníkovi kupní cenu za zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění sjednaného závazku, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto případech nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody.
 7. V případě porušení povinnosti stanovené ve smlouvě zákazníkem, a to mimo jiné neuhrazení sjednané zálohy zákazníkem v době před dodáním zboží, nepřevzetí zboží zákazníkem ve sjednané době, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši sjednané zálohy. Jestliže záloha na cenu za zboží nebyla sjednána a prodávající odstoupil od smlouvy z důvodu porušení povinností zákazníka uvedených ve smlouvě, vzniká prodávajícímu v případě smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu ve výši 40% z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě.
 8. V případě, že došlo k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího po dodání zboží zákazníkovi a zákazník zboží nevrátil prodávajícímu v neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že cena za zboží v případě odstoupení bude o tyto náklady, škodu a případnou smluvní pokutu odpovídajícím způsobem snížena a zbylá část uhrazené ceny bude poté vrácena zákazníkovi, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů poté, co dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího a zákazník vrátí prodávajícímu zboží.
 9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

VIII. Uživatelský účet, ochrana informací a osobních údajů

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce prodávajícího může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob
 3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 4. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a platnými právními předpisy České republiky. Použití služeb na webových stránkách prodávajícího je zákonným důvodem pro zpracování a shromažďování osobních údajů pro účely splnění smlouvy. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. 
 5. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
 6. Osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány prodávajícím pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
 7. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Získáním elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla v souvislosti s prodejem výrobku může prodávající využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb, a to až do případného odmítnutí tohoto využití. Zákazník může toto využití kontaktů odmítnout od počátku nebo kdykoliv později. .
 8. V případě, že se zákazník domnívá, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Na základě písemné žádosti zákazníka je prodávající povinen osobní údaje odstranit z databáze.
 9. Požádá-li zákazník prodávajícího o informaci týkající se zpracování osobních údajů, je prodávající povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu zákazníkovi poskytnout, včetně specifikace osobních údajů a jejich zdroji, účelu zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Další informace týkající se ochrany osobních údajů zákazníků, kteří jsou fyzickou osobou, jsou sděleny v dokumentu Memorandum o nakládání s osobními údaji. 

IX. Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Účtenka bude zákazníkovi v případě elektronické platby předána elektronicky.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí výlučně českým právem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Jsou-li některé části těchto VOP neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení.
 3. Na práva a povinnosti, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 4. VOP a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. VOP jsou platné a účinné od 1.1.2017.